Yhdistyksemme järjestää sekä yksittäisiä työpajoja että laajempia koulutustapahtumia. Koulutukset suunnitellaan aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kaikki TTK ry:n koulutukset voidaan toteuttaa melkeinpä mille tahansa kohderyhmälle. Kouluttajamme ovat kokeneita toimimaan myös erityisryhmien kanssa. Työpajoja kannattaa kysyä myös TYKY-päivinen ohjelmaksi tai säännölliseksi virkistykseksi tai täydennyskoulutukseksi työpaikalle.

Työpajat

Sirkuskasvatus ja sosiaalinen sirkus

Sirkus kuuluu kaikille! Sosiaalinen sirkus hyödyntää kaikkia perinteisen sirkuksen lajeja soveltaen toiminnan aina osallistuvan ryhmän tarpeisiin ja valmiuksiin. Sosiaalisen sirkuksen toiminta perustuu inklusiiviseen ajatusmalliin, jossa toiminta on lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että se muokkaantuu osallistuvien ihmisten toimintakyvyn ja -edellytysten mukaan. Toiminnan päätavoitteena ei ole ensisijaisesti pelkkä sirkustaitojen harjaantuminen vaan yhdessä tekeminen, onnistuminen ja epäonnistuminen, itsetunnon vahvistuminen, itseilmaisun tukeminen, näkyväksi tuleminen ja hauskanpito. Tavoitteena on tukea osallistujia löytämään itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, herätellä nukkuvaa luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Osallistujat saavat uusia positiivisia elämyksiä, vahvistavat itsetuntoaan ja oppivat toimimaan osana ryhmää. Sosiaalinen sirkus viedään useimmiten sinne missä tukea tarvitsevat ovat, esimerkiksi erityiskouluille, vanhainkoteihin, mielenterveyskuntoutujille, perhekodeille, nuorisotaloille tai avovankilaan.

Ympäristökasvatus ja taide

Tarjoamme laaja-alaisesti eri kasvatuskonteksteihin soveltuvan ympäristökasvatuksen koulutusta, luentoja ja työpajoja. Asiantuntemusalojamme ovat erityisesti ekososiaalinen sivistys, ekososiaalinen oikeudenmukaisuus, ekososiaalinen kasvatus ja ympäristöinnostaminen sekä erityisesti taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuudet ekokriisin ratkaisuussa. Avaamme koulutuksissamme erilaisten menetelminen lähtökohtia, periaatteita ja tavoitteita, mutta tarjoamme myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi ympäristötunteiden käsittelyyn. Kehittämämme ympäristöinnostamisen keskeisenä tehtävänä on ekososiaalisesti merkittävien suhteiden välittäminen. Ympäristöinnostamisella pyritään emansipaatioon kestämättömyyttä tuottavista arvoista, uskomuksista ja toimintatavoista. Ympäristöinnostaminen on siis yhteisöllistä toimintaa kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Tulevaisuuskasvatus

Tähyillään tulevaisuuteen! Mutta mitä tulevaisuus on? Mitä toivoisit juuri tänään tapahtuvan? Entä ensi vuonna? Millaisessa maailmassa elämme 20 tai 100 vuoden päästä? Tule mukaan kuvittelemaan, kyseenalaistamaan ja muuttamaan maailmaa yhdessä. Erilaisia luovia menetelmiä sisältävät työpajat ja kokonaisuudet suunnitellaan tulevaisuuskasvatuksen ja positiivisen kasvatuksen lähtökohdista. Tavoitteena on tukea osallistujien ongelmanratkaisukykyä ja luoda toivoa tulevasta. Tulevaisuudenuskon vahvistamisen lisäksi tavoitteena on osallistujien oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja arvostaminen sekä osallisuuden kokemuksen mahdollistaminen.

Tanssi-innostaminen®

Tanssi-innostaminen sopii kaikille! Tanssi-innostamisessa ei ole kyse minkään tietyn tanssitekniikan opettelusta tai tanssilajin hallinnasta, vaan kehotietoisuuden laajentamisesta ja oman ilmaisun löytämisestä tanssi-improvisaatioharjoitusten avulla. Tanssi-innostaminen on sellaista tanssillista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on löytää kunkin oma luonteva tapa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkia omaa minuutta sekä minän suhdetta toiseen ja ympäröivään maailmaan. Tanssi-innostamiseen kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen oman kehon ja oman liikkeen kunnioittaminen – sellaisena kuin se on. Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan myös tanssilla innostamista. Tanssi-innostaminen on Raisa Fosterin kehittämä menetelmä, joka on rekisteröity tuotemerkiksi.

Improvisaatio ja vuorovaikutus

Improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutuksissa hypätään läsnäolemisen ja hyväksyvän ilmapiirin maailmaan. Kaikki osaavat improvisoida! Harjoituksissa korostuvat vuorovaikutus, luovuus, toisen huomioiminen ja luottamus. Improvisaation keinoin voi löytää itsestään uusia voimavaroja sekä vapautua turhista peloista ja jännityksistä. Kun luovuus vapautuu, alkavat omat ja yhteiset tavoitteet ja ryhmän keskinäinen viestintä kehittyä – ja samalla pidetään hauskaa! Koulutukset suunnitellaan aina ryhmänne tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Työpaikkakuoro

Työpaikkakuoron avulla voit irtaantua hetkeksi työpaineista ja virkistyä musiikin parissa. Työpaikkakuoro sopii kaikille, tarvitaan ainoastaan halu laulaa yhdessä. Kuoron tavoitteena on valmistaa kappale/kappaleita laulajien omista musiikillisista lähtökohdista edeten, mutta ennen kaikkea laulaa omaksi iloksi. Kappaleiden yhteydessä harjoitellaan myös ilmaisua ja esiintymistaitoa sekä äänenkäytön perusteita. Työpaikkakuoro voi tähdätä esiintymiseen: kuoron niin halutessa on mahdollisuus valmistaa pienimuotoinen konsertti esim. työpaikalla. Työpaikkakuorossa voit myös kokeilla stemmaimprovisaatiota, ja huomata, että äänissä laulaminen on itse asiassa hyvin helppoa. Työpaikkakuorosta voit löytää uuden harrastuksen itsellesi.

Tunnustuksen pedagogia taidekasvatuksessa

Maailmassa, joka jatkuvasti asettaa meille paineita olla jotakin, mitä emme ole, ei kai mikään tunnu niin hyvältä kuin hyväksynnän ja tunnustuksen saaminen juuri sellaisena kuin olemme! Tunnustuksen pedagogia on Raisa Fosterin väitöskirjassaan teoretisoima malli ihmisten moninaisuutta kunnioittavasta pedagogisesta lähestymistavasta. Tunnustuksen pedagogia ehdottaa kasvatusajattelun muutosta kolmella eri tasolla: Ensinnäkin se pyrkii muuttamaan taidekasvatusta teknisestä suorittamisesta kohti improvisoivaa ja kokemuksellista yhteisoppimista. Toiseksi se kritisoi egoistisen itsevarmuuden korostamista ja painottaa dialogista kohtaamista itsetuntemuksen muodostumisessa. Kolmanneksi se ehdottaa siirtymistä suvaitsevaisuudesta erilaisuuden sietämisenä kohti tunnustuksen antamista ja vastaanottamista, eli minän ja toisen aitoa vastavuoroisuutta, jossa ilmiöiden sekä ihmisten moninaisuus ymmärretään rikkautena. Koulutus järjestetään aina ryhmän tarpeiden mukaan. Sen painotus voi olla luennoinnissa tai työpajatyöskentelyssä. Koulutus voidaan suunnata taidekasvattajille mutta myös keille tahansa kasvatustyötä tekeville. Pedagogisesta mallista ammentava Tunnustusperustainen johtajuus -koulutus sopii esimiehille.

Draamakasvatus

Heittäydy mukaan draamakasvatuksen maailmaan. Draama ja sen eri työvälineet ja menetelmät toimivat hyvin monenlaisten tilanteiden ratkomisessa ja antavat avaimia moniäänisen keskustelun ylläpitämiseen. Draamakasvatus voidaan ajatella oivalluksia ja kokemuksia tuottavaksi ryhmäprosessiksi, johon sisältyy erilaisia hankkeita osallistavan, esittävän ja soveltavan draamakasvatuksen genreissä. Draamatyöskentelyssä voidaan keskittyä esimerkiksi oppimiseen, vuorovaikutukseen, kehittämistoimintaan tai ongelmanratkaisuun. Sopivasti haastavaa, mutta turvallista kaikenikäisille.

Leikki ja luova rakentaminen

Lapset ovat rakentamisen asiantuntijoita! Luova rakentaminen kannustaa aktiivisuuteen ja tekemällä oppimiseen sekä vahvistaa toimijuutta yhteisen toiminnan kautta. Leikki on tärkeä tutkimuskeino, jonka avulla voi oppia uutta ja jäsentää jo opittua. Luovan rakentamisen toiminnassa lapset tutkivat, kokeilevat erilaisia ratkaisuja ja leikkivät yhdessä rakennetuissa majoissa, taloissa tai mitä mielikuvituksellisimmissa rakennelmissa. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus tutkia, keksiä ja oivaltaa turvallisessa ympäristössä. Luovan rakentamisen toiminnassa kehittyvät myös monenlaiset kädentaidot, rakennusmateriaaleina voidaan käyttää melkein mitä vain helposti saatavilla olevaa, kuten pahvia, puuta, kangasta sekä monenlaisia kierrätysmateriaaleja. Käsillä tekeminen ja kolmiulotteinen rakentaminen kehittävät myös hahmotuskykyä sekä koordinaatiota ja tutustuttavat tilasuunnittelun perusteisiin.

  • Teimme Tampereella 6.-7. kesäkuuta 2014 pidetyn Kultturellia! –tapahtuman toteuttamisessa yhteistyötä Tampereen taidekasvatus ry:n kanssa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämä "Kultturellia! – vähän erilainen kulttuuritapahtuma" kokosi Tampereelle kahden päivän ajaksi poikkeuksellisen laajan kirjon erityisesti kehitysvammaisten ihmisten tekemää taidetta ja kulttuuria. Osana tapahtumaa toteutettiin joukko taitopajoja taiteen eri aloilta. Tampereen taidekasvatus ry vastasi neljän Tulppaanitalolla toteutetun taitopajan tuottamisesta. Pajojen teemat liittyivät yhteisötanssiin, elektroakustiseen musiikkiin, sosiaaliseen sirkukseen sekä yhteisöklovneriaan. Tampereen taidekasvatus ry:n järjestämät taitopajat olivat yksi tärkeä palanen erinomaisen vastaanoton saanutta tapahtumaa. Pajat todistivat, että Suomesta löytyy nykyään ammattitaitoisia erityisryhmien kulttuuriin erikoistuneita taideohjaajia, jotka näkemyksellään ja rohkealla innovatiivisuudellaan vievät alan kehitystä vahvasti eteenpäin. Oli mukava lukea pajojen asiakkaiden iloisia palautteita näistä taitopajoista, jotka selvästi olivat jättäneet osallistujiinsa mieliinpainuvan jäljen. Yhteistyö Tampereen taidekasvatus ry:n kanssa sujui kaikin puolin mukavasti ja vaivattomasti. Toivottavasti pääsemme jatkamaan yhteistyötä myöhemminkin tulevissa projekteissamme. Kultturellia! –tapahtuma voitti taidekeskus Kettukin Vuoden 2014 taideteko –palkinnon, joka myönnettiin tapahtuman tuottamisesta ja erityisesti kehitysvammaisten osallisuudesta tapahtumassa.
    - Esa Vienamo, FM, Kultturellia! –tapahtuman projektityöntekijä, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö